PRIVACYVERKLARING 

Welkom op de website van Seuren Health BV. Wij waarderen uw interesse in onze website.

 

Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?

Seuren Health BV is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Welke gegevens verzamelt en verwerkt door Seuren Health BV? 

Gebruikersgegevens 

Seuren Health BV verzamelt en verwerkt de gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij een

aankoop of registratie op de site wordt gevraagd om uw naam, e-mailadres en adres te geven. Deze gegevens worden gekoppeld aan de inloggegevens die aan u

worden verstrekt door Seuren Health BV. 

Automatisch Gegenereerde Informatie 

Seuren Health BV verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch

gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze

informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de

pagina’s die u bezoekt.

Daarnaast verzamelt Seuren Health BV informatie via “cookies” die door uw browser worden

opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van

cookies door Seuren Health BV.

 

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Seuren Health BV uw persoonsgegevens?

 

 Seuren Health BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

.  om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken;

.  ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Seuren Health BV;

.  om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden;

.  om u te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten, een

nieuwsbrief, enquêtes en een brief per post.

 

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

 Seuren Health BV zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie te voldoen of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat.

Uw persoonsgegevens kunnen in het kader van onze dienstverlening aan u worden

doorgegeven aan onze dochterondernemingen en/of dienstverleners in landen buiten de

Europese Economische Ruimte. Wij zullen in dat geval adequate maatregelen nemen om

de doorgifte van uw persoonsgegevens met voldoende waarborgen te beschermen. 

 

Op welke wijze beschermt Seuren Health BV uw persoonsgegevens?

 Seuren Health BV zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van

onrechtmatige verwerking.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de

verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden

verwerkt. Na afloop van de door Seuren Health BV vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw

persoonsgegevens worden vernietigd.

 

Uw persoonsgegevens zullen in de bestelprocedure worden versleuteld en met behulp van

verzonden over het internet. Credit card gegevens worden niet

opgeslagen, maar direct ten laste van onze payment service provider Multisafepay

worden verwerkt.

Toegang tot uw account is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord.

Om onbevoegde toegang tot uw vertrouwelijke gegevens te voorkomen moet u altijd

uitloggen en het browservenster sluiten wanneer u klaar bent met ons te communiceren,

vooral als u uw computer deelt met anderen.

 

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

 

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Seuren Health BV over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten

verwijderen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Seuren Health BV via info@seurenhealth.com. Seuren Health BV zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering of verbetering zal of kan voldoen.

 

Verzet tegen gegevensverwerking voor commerciële en charitatieve doeleinden

 Wanneer u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan kunt u een email sturen naar info@seurenhealth.com. U zult dergelijke informatie dan niet meer van Seuren Health BV ontvangen.

 

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Seuren Health BV?

 De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de advertentie

klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Seuren Health BV

heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de

advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander

privacybeleid van toepassing. Seuren Health BV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De

privacyverklaring van Seuren Health BV heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen. 

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd? 

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd.

Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd. 01-04-2015

 

GEBRUIK VAN COOKIES DOOR Seuren Health  BV

 

Om de website te kunnen aanbieden maakt Seuren Health BV gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies bevatten informatie die de server

van [naam bedrijf] naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een

volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden

worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies

kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet

beschadigen. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om bijvoorbeeld een volgend gebruik van de website te

vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres, geen naam- of adresgegevens

of andere persoonlijke gegevens. Ook worden cookies gebruikt om te voorkomen dat u te

vaak dezelfde advertentie ziet.

 

Voor het plaatsen van dergelijke cookies zal Seuren Health BV indien wettelijk verplicht u vooraf

– bij het eerste bezoek aan de Seuren Health BV website – om toestemming vragen. Als u

desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Seuren Health BV opgeslagen

zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven.

 

Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Seuren Health BV gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

 

Tot slot maakt Seuren Health BVook gebruik van Google Analytics. Seuren Health BV gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe de website wordt gebruikt. Hieronder wordt toegelicht op welke wijze Google met de via de cookie verzamelde

informatie om zal gaan en hoe u kunt voorkomen dat uw gegevens door Google worden

verwerkt. Seuren Health BV vraagt u bij het eerste bezoek aan de website toestemming voor het plaatsen van een Google Analytics cookie.

 

Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden

door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het

gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie

over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS

verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website

dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere

lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in

de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze

informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de

websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te

bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics

door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende

instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze

website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie

verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres)

aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt

door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren:

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 Als u zich wil afmelden voor de nieuws brief dan kunt U een email sturen naar: info@seurenhealth.com

01-04-2015