Algemene Voorwaarden Seuren Health BV / Der Schleich store

 

1  ARTIKEL 1 - Definities

2  ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

3  ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid

4  ARTIKEL 4 - Het aanbod

5  ARTIKEL 5 - De overeenkomst

6  ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht

7  ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping

8  ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

9  ARTIKEL 9 - De prijs

10           ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie

11           ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering

12           ARTIKEL 12 - Duurovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging

13           ARTIKEL 13 - Betaling

14           ARTIKEL 14 - Aansprakelijkheid

15           ARTIKEL 15 - Overmacht

16           ARTIKEL 16 - Eigendomsvoorbehoud

17           ARTIKEL 17 - Verwerking persoonsgegevens

18           ARTIKEL 18 - Klachtenregeling

19           ARTIKEL 19 - Geschillen

20           ARTIKEL 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

21           ARTIKEL 21 - Administratiekosten

22           ARTIKEL 22 - Levering in het buitenland

23           ARTIKEL 22 - Reservering van artikelen

 

 

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,

tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of

meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten

van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

 

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Seuren Health BV

Handelend onder de naam/namen: seurenhealth.com

Vestigings- & bezoekadres:

Mgr. Nolensplein 38

5911 GG Venlo

 

Telefoonnummer: 0031-77-3545048

Bereikbaarheid:

Vanaf maandag van 11:00 tot 17:30

Vanaf dinsdag t/m donderdag van 9:00 tot 17:30

Vanaf vrijdag van 9:30 tot 17.30

Vanaf zaterdag van 8:30 tot 16:30

 

E-mailadres: info@seurenhealth.com

 

KvK-nummer: 54166667

(NL) BTW-identificatienummer: NL851204466B01

(DE) BTW-Nr. 116/5900/1037

 

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit;

 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese economische ruimte waar deze is

toegekend;

een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en

aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en

op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,

worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en

zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van

het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze

algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking

worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige

manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,

worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan

worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische

weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van

overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige

algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het

meest gunstig is.

 

 

ARTIKEL 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,

wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede

beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer

gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de

aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod

binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de

rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

− de prijs inclusief belastingen;

− de eventuele kosten van aflevering;

− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen

daarvoor nodig zijn;

− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand

doen van de prijs;

− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het

gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een

andere grondslag dan het basistarief;

− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze

deze voor de consument te raadplegen is;

− de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door

hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze

waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

− de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden

gesloten;

− de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze

waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

en

− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst

die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

ARTIKEL 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het

moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de

daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van

het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de

consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende

technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische

overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument

elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in

acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de

consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en

factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op

afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de

overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag

te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,

schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke

manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met

klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het

herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het

uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de

ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering

der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur

heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of

diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag.

 „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”; 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Seuren Health BV Email: info@seurenhealth.com Adres: Mgr. Nolensplein 38 5911 GG Venlo via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.  

“U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.” 

 

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de directe

kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

 

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: 

(Goederen) 

- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben; 

- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 

- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;  

 

ARTIKEL 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als

gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de

prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de

ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid

aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden

bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag

waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet

niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming

in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan

doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in

ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de

beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft

gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is

vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk

binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de

bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts

gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand

nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht

om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de

consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na

ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer

zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de

bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend

artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden

uitgesloten. De drirecte kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van

bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

 

 

ARTIKEL 12 – Duurovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging

 

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van in beginsel één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van in beginsel één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

 

ARTIKEL 13 – Betaling

 

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde

bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval

van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de

deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer

een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is

bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van

de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft

plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke

beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten

in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 14 – Aansprakelijkheid

1. Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien de ondernemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het koopbedrag, althans dat gedeelte van de koop waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de ondernemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

 

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-       De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden.

-       De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de ondernemer toegerekend kunnen worden.

-       Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming op beperking van schade, voor zover de ondernemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

3. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de ondernemer of zijn ondergeschikten.

 

ARTIKEL 15 – Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de ondernemer worden daaronder begrepen.

3. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt  nadat de ondernemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover de ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk  na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk  na te komen gedeelte separaat te declareren. De consument is gehouden deze declaratie te voldoen als het ware een afzonderlijke overeenkomst.

 

ARTIKEL 16 – Eigendomsvoorbehoud

1. De door ondernemer geleverde goederen/producten blijven haar eigendom totdat de consument heeft voldaan aan alle vorderingen, die zij op consument mochten hebben, uit welke hoofde ook, met inbegrip van eventuele rente en kosten. Zolang ondernemer eigenaar is van de goederen is de consument niet gerechtigd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. Indien en voor het geval de consument niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt de ondernemer door de consument onherroepelijk gemachtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, het geleverde terug te nemen.

2. Indien een derde rechten op de goederen wil uitoefenen, zolang deze nog eigendom zijn van de ondernemer, is de consument gehouden ons daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

3. Van volledige betaling als bedoeld in lid 1 kan slechts sprake zijn, indien het verschuldigde bedrag door de ondernemer is ontvangen. Afgifte van wissels of ander handelspapier, debitering in rekening-courant of anderszins kan niet als betaling worden beschouwd.

 

ARTIKEL 17 – Verwerking persoonsgegevens

1. Door de consument aan de ondernemer verstrekte persoonsgegevens zullen door de ondernemer niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst of door haar aan de consument te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover de ondernemer op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken. 

ARTIKEL 18 – Klachtenregeling

 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat

vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

ARTIKEL 19 - Geschillen

 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijk rechter zal elk geschil tussen consument en ondernemer, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank gevestigd in het arrondissement van ondernemer.

 

ARTIKEL 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten

nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige

wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op

een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 21: Administratiekosten

 

Na de vervaldatum van de factuur is de consument in gebreke en heeft de ondernemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de consument in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de consument bedragen elke keer € 2,50 die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van de ondernemer.

 

Artikel 22: Levering in het buitenland

 

1  Deondernemerisnietverantwoordelijkvoorleveringendiemislopenvanwege wetgeving in het buitenland. De consument dient op de hoogte te zijn van de wetten, importbepalingen en douanereglementen die in het land van kracht zijn alvorens te bestellen.

2  De consument verklaart dat de invoer van de bestelde producten in het land wettelijk is toegestaan. De consument is op de hoogte van de verplichtingen betreffende documentatie die aanwezig dient te zijn.

3  Alseenleveringwordtgeweigerdaandegrensalsgevolgvandedouanereglementen en retour wordt gezonden aan de ondernemer, dan dient de consument de kosten te betalen van de retourzending. De ondernemer is hiervoor niet aansprakelijk.

De tekst voor onder de algemene voorwaarden over het Nederlands recht is de volgende:

Op elke overeenkomst tussen ondernemer en de consument is het Nederlands recht van toepassing; ook indien de consument woonachtig of gevestigd is in het buitenland. 

Artikel 23: Reservering van artikelen

Wat gebeurt er als u bij ons artikelen doet reserveren?

Als u bij ons artikelen doet reserveren dan kunt u op de site bij het artikel zien, wanneer het artikel beschikbaar is.

Als u artikelen doet reserveren, dan worden de artikelen verstuurd op de dag dat ze beschikbaar zijn bij ons. Mocht U een artikel bestellen wat direct leverbaar is plus een gereseveerd artikel, dan wordt de bestelling compleet uitgeleverd zodra de gereseveerde artikelen bij ons binnen zijn.